Regulamin Wystawców Moricon 2024

 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne dotyczące procesu zgłoszeń i akredytacji Wystawców na konwencie Moricon 2024, odbywającym się w dniach 30.08-01.09.2024 r. na terenie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w Białymstoku, Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 w Białymstoku oraz przynależnych do Politechniki Białostockiej terenach zielonych.
 2. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Bezpieczeństwa Moricon 2024.
 3. Poprzez Wystawców rozumie się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność nieewidencjonowaną (zwaną również działalnością nierejestrowaną) zgodnie z ustawą “Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. 2018 poz. 646), lub osoby prawne działające na mocy umowy z Organizatorem dotyczącej stoisk promocyjno-sprzedażowych prowadzących sprzedaż towarów i usług uczestnikom wydarzenia lub stoisk promocyjnych, mających charakter marketingowy.
 4. Szczegółowe warunki porozumienia z każdym indywidualnym Wystawcą określa odrębna umowa.
 5. Zgłoszenia stoisk promocyjno-sprzedażowych przyjmowane są najpóźniej do 01.08.2024 r. na podstawie formularza dostępnego na stronach Wydarzenia.
 6. Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza pozytywnego zatwierdzenia zgłoszenia. Informacje o potwierdzeniu lub odrzuceniu rozsyłane będą drogą mailową najpóźniej do 02.08.2024 r.
 7. Akceptacja warunków współpracy następuje po podpisaniu umowy w formie elektronicznej najpóźniej do 09.08.2024 r.
 8. Organizator zapewnia Wystawcom:
  1. powierzchnię wystawową, na podstawie cennika dostępnego na stronie https://moricon.pl/zgloszenia-wystawcow/,
  2. miejsce do załadowania i wyładowania towaru,
  3. akredytację na wydarzeniu dla jednej lub więcej osób według indywidualnych ustaleń,
  4. wstęp do szkoły od godziny 8:00 w dniu 30.08.2024 r. w celu montażu stoiska,
  5. umeblowanie – ławki oraz krzesła, według zgłoszonego zapotrzebowania na podstawie indywidualnego cennika,
  6. przyłącze prądu, o ile zgłoszono na nie zapotrzebowanie, na podstawie indywidualnego cennika,
  7. rozliczenie bonów wydawanych przez Organizatora w postaci gotówkowej lub wpłaty na konto bankowe Wystawcy wskazane w umowie,
  8. dostęp Uczestników do strefy Wystawców w:
   1. piątek 30.08.2024, w godzinach od 14:00 do 20:00,
   2. sobotę 31.08.2024, w godzinach od 9:00 do 20:00,
   3. niedzielę 01.09.2024, w godzinach od 9:00 do 14:00.
 9. Każdemu Wystawcy po zatwierdzeniu zgłoszenia, przysługuje określona ilość akredytacji w cenie stoiska, w zależności od rozmiaru tego stoiska:
  1. Stoisko Handmade z jedną ławką - akredytacja dla jednej osoby,
  2. Stoisko Handmade+ i stoiska modułowe - akredytacja dla dwóch osób.
 10. Wystawca ma prawo zamówić dodatkową ilość akredytacji w cenie biletu trzydniowego w przedsprzedaży.
 11. Wystawcy są zobowiązani do:
  1. przygotowania swojego stoiska przed rozpoczęciem Konwentu w dniu 30.08.2024 r. przed godziną 14:00 oraz do opuszczenia terenu Konwentu do godziny 19:00 w dniu 01.09.2024 r.,
  2. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ,
  3. zachowania porządku na swoim stoisku w trakcie konwentu i po jego zakończeniu,
  4. uregulowania płatności za stoisko w terminie wyznaczonym w niniejszym regulaminie,
  5. zachowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej lub artystycznej oraz praw autorskich,
  6. nieprowadzenia na terenie stoiska działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2016 poz. 862), o ile ustalenia z Organizatorem nie określają inaczej,
  7. realizowania bonów wydawanych przez Organizatora i ewidencjonowania ich analogicznie do zwykłej sprzedaży.
 12. Obowiązki wynikające z przepisów prawa są obowiązkami Wystawcy i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich niedopełnienie.
 13. Wystawcom zabrania się:
  1. przyłączania urządzeń elektrycznych o poborze mocy większym niż ten, który został ustalony z Organizatorem przed konwentem, w oparciu o zgłoszone przez Wystawcę zapotrzebowanie,
  2. sprzedaży broni palnej, broni białej, replik oraz wszelkiego rodzaju materiałów niebezpiecznych,
  3. sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych i nikotynowych oraz substancji psychoaktywnych,
  4. sprzedaży towarów o zabarwieniu erotycznym i pornograficznym,
  5. sprzedaży towarów z kategorii spoza zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym.
 14. Złamanie niniejszego regulaminu może skutkować:
  1. ostrzeżeniem,
  2. wycofaniem części towaru ze sprzedaży,
  3. rozwiązaniem umowy z Wystawcą w trybie natychmiastowym skutkującym wydaleniem z terenu wydarzenia i/lub wycofaniem akredytacji bez zwrotu kosztów poniesionych przez Wystawcę.
 15. Płatność za stoisko realizowana jest na podstawie faktury VAT wystawionej najwcześniej dnia 01.08.2024 r. w terminie 7 dni od wystawienia faktury.
 16. Organizator nie odpowiada za szkody wystawców powstałe w wyniku czynników zewnętrznych (brak prądu, wody) lub wywołanych przez osoby trzecie.
 17. Położenie stoiska i rozlokowanie ławek ustala Organizator przed rozpoczęciem konwentu. Wszelkie zmiany możliwe są po indywidualnej konsultacji z Organizatorem na miejscu wydarzenia lub w korespondencji mailowej.
 18. Wystawca ma prawo do reklamacji kosztów związanych z niniejszym regulaminem, w przypadku niezgodności stanu faktycznego z umową, w szczególności:
  1. przyznanej powierzchni wystawowej,
  2. czasu wstępu do szkoły w celu montażu stoiska,
  3. udzielonego wyposażenia (ławki, krzesła, złącza zasilające),
  4. godzin obecności uczestników w strefie wystawców.
 19. Reklamacje przyjmowane są przez Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia konwentu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, w szczególności przepisów dotyczących godzin wstępu do strefy Wystawców. W razie modyfikacji regulaminu zgłoszone już osoby zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną.
 21. Organizator nie jest zobowiązany do podania przyczyny odrzucenia wniosku o przyjęcie stoiska.
 22. W sprawach dotyczących niniejszego regulaminu Wystawca może kontaktować się pod adresem: [email protected].
 23. W pozostałych sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.